Ogólne warunki sprzedaży cementu i suchej zaprawy

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw cementu
i suchych zapraw budowlanych
w cementowni Zementwerk Berlin sp. z o.o., sp. k.

 

Ważne od stycznia 2013 r.

Download

 

W zakresie sprzedaży i dostaw naszych produktów obowiązują wyłącznie poniższe warunki. Ma to miejsce także wtedy, gdy w późniejszych umowach nie powołujemy się na nie bezpośrednio – chyba, że kupujący jest konsumentem w rozumieniu § 13 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Warunki zakupu kupującego, od których wnosimy niniejszym sprzeciw, nie będą obowiązywać nas także w przypadku nie złożenia eksplicytnego sprzeciwu. Udzielenie zleceń uważane jest za wyraz zgody na poniższe warunki. Niniejszym składamy sprzeciw od warunków kupującego umieszczanych na arkuszach zamówień itp., które są całkowicie lub częściowo sprzeczne z warunkami sprzedającego lub regulacjami ustawowymi. Zmiany naszych warunków sprzedaży są skuteczne jedynie wówczas, gdy są uzgodnione pisemnie, a z uzgodnień tych jednoznacznie wynika, które postanowienia zostały zmienione. W wątpliwych przypadkach brak jest woli zmiany warunków sprzedaży.

I. Zawarcie umowy

Nasze oferty są niewiążące, także dla nas – chyba, że uzgodniono inaczej albo nastąpiła dostawa lub świadczenie. Umowy ustne oraz inaczej brzmiące zapisy w zamówieniach są dla sprzedawcy wiążące tylko wówczas, gdy ten potwierdził je pisemnie. Podstawą naszych ofert i oświadczenia przyjęcia zamówienia są ogólnie wiążące normy materiałów budowlanych i wytyczne w wersji aktualnej w dniu wydania oferty lub oświadczenia przyjęcia zamówienia, o ile nie uzgodniono inaczej. Za prawidłowy i kompletny wybór oraz ustalenie gatunku i ilości materiału budowlanego będącego przedmiotem dostawy odpowiada wyłącznie kupujący, z uwzględnieniem zamierzonego przez niego celu przeznaczenia i warunków przerobu.

II. Przedmiot umowy i dostawa

Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zleceniu.

Jeżeli nie zawarto innego porozumienia, dostawa towaru nastąpi luzem lub w workach. Jeżeli w przypadku cementu nie podano określonego gatunku, zostanie dostarczony cement portlandzki hutniczy CEM II / B – S 42,5 N.

1.    Kupujący lub konsument jest zobowiązany do wystarczająco wczesnego pisemnego zamówienia towaru tak, aby była zagwarantowana punktualna dostawa. W szczególnych przypadkach, na nasze żądanie, należy uzgodnić z nami plan dostaw.

W przypadku ustnych zamówień telefonicznych sprzedający jest uprawniony do wykonania dostawy, jednak w wątpliwych przypadkach za uzgodniony uważany jest czas dostawy, ilość i gatunek towaru oraz miejsce dostawy zanotowane pisemnie przez dostawcę. Za skutki nieprawidłowych lub niepełnych danych takiego zamówienia odpowiada kupujący.

2.    Jesteśmy uprawnieni do wyboru środka transportu i pełnego wykorzystania jego pojemności ładunkowej, jeśli na mocy umowy nie dokonano innych uzgodnień.

3.    Dostawa towaru luzem odbywa się z reguły wyłącznie z pełnym wykorzystaniem masy użytkowej danego środka transportowego.

4.    Kupujący przejmuje następujące obowiązki:

4.1  Wraz z zamówieniem poda miejsce przeznaczenia i adres odbiorcy (warunek ewentualnego wynagrodzenia za fracht). Niezwłocznie zgłosi zmiany dyspozycji.

4.2  Sprawi, że postanowienia punktów 4.1, 5.1, 5.2 i 6 będą bezpośrednio częścią jego umowy z klientami.

Naruszenie tych obowiązków zwalnia nas z naszych obowiązków dostawczych. Jesteśmy poza tym uprawnieni do naliczenia dodatkowego frachtu. Zastrzega się dochodzenie dalszych odszkodowań.

Jeżeli naruszenie przez kupującego swych obowiązków doprowadzi do wynagrodzenia za fracht w nie przysługującej wysokości, to obok wymienionych uprzednio roszczeń zostanie naliczona kara umowna w wysokości dziesięciokrotnej kwoty różnicy, jednak co najmniej 200,- EUR za każdy ładunek. Jeżeli po udzieleniu zlecenia kupujący zmieni warunki dyspozycyjne, to ponosi on wszelkie wynikające stąd koszty.

5.    Dostawa towaru odbywa się albo pojazdami jeżdżącymi na nasze zlecenie, albo odbiorem własnym kupującego.

5.1  Jeśli następuje dostarczenie towaru w naszym imieniu, kupujący zadba o to, aby w przypadku transportu drogowego pojazdy mogły dojechać do miejsca wyładunku na dobrej jezdni, bez przeszkód, zagrożeń i bez oczekiwania, tam wyładować lub wdmuchać ładunek i opuścić miejsce wyładunku. Warunkiem tego jest wystarczająco umocniona droga dojazdowa, po której bez przeszkód mogą jeździć ciężkie pojazdy (o masie całkowitej do 40 t). Kupujący zadba o to, by droga miała minimalną szerokość 4 m i minimalną wysokość w świetle 4 m (także na przejazdach), aby miejsce rozładunku było wystarczająco oświetlone zgodnie z przepisami, aby droga była przejezdna bez przeszkód, a najpóźniej na początku placu budowy/miejsca rozładunku kierowca został poinstruowany przez upoważnioną osobę na temat miejsowych warunków placu budowy/miejsca rozładunku. Poza tym dba on o to, by w gotowości była osoba z pełnomocnictwem do przyjęcia towaru i karty ważenia, sprawdzenia plomb, do wskazania silosu lub kontenera, który ma zostać napełniony lub innego miejsca wyładunku i podpisania dowodu dostawy, a przy dostawie towaru luzem wolna była przestrzeń silosu. Jeżeli warunki te nie są spełnione, kupujący odpowiada za wszelkie wynikające stąd szkody – chyba, że kupujący i jego pomocnik nie ponoszą winy za niespełnienie tych warunków, co kupujący jest zobowiązany udowodnić. Za pełnomocnika uważana jest osoba, która kieruje ruchem pojazdów.

O ile to konieczne, kupujący jest zobowiązany do wystarczająco wczesnego złożenia na własny koszt wniosków i uzyskanie zezwoleń na zamknięcie dróg lub chodników oraz innych urzędowych zezwoleń na użytkowanie terenów dojazdu i wyładunku i podania tego do wiadomości sprzedawcy. Kupujący jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich zanieczyszczeń powstałych podczas i po wyładunku.

Naruszenie tych zobowiązań uprawnia nas do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy oraz naliczenia powstałych kosztów frachtu za przywóz i wywóz towaru, który został dowieziony a nie mógł zostać dostarczony.

5.2  Przy odbiorze własnym przez kupującego obowiązują następujące warunki: wyposażenie techniczne pojazdów przeznaczonych do odbioru musi być takie, by nadawały się one do transportu danych towarów i były dostosowane do urządzeń przeładunkowych.

Odbiór towaru może być dokonywany wyłącznie przy pomocy wykwalifikowanego personelu. Odbiór odbywa się w naszych godzinach przeładunkowych za okazaniem pisemnego polecenia odbioru wystawionego przez kupującego, z podaniem odbiorcy. Odbierający nie może zgłaszać roszczeń terminowej dostawy, jeżeli pojazd zastosowany przez odbierającego jest z jakichkolwiek powodów niesprawny.

Przy odbiorze cementu luzem kupujący jest zobowiązany zastosować się do warunków przeładunku sprzedawcy. W każdym przypadku odbierający i odbiorca są zobowiązani zastosować się do instrukcji.

Odbierający potwierdza przejęcie towaru.

6.    Jeżeli kupujący jest przedsiębiorcą, to osoby podpisujące dowód dostawy uważane są jako upoważnione wobec nas do odbioru dostawy i do potwierdzenia odbioru, a podpisanie dowodu dostawy oznacza uznanie naszej specyfikacji dostaw i specyfikacji gatunków. W przypadku odmowy odbioru, opóźnienia lub innych błędów merytorycznych w odbiorze kupujący jest zobowiązany wobec nas do odszkodowania przy nienaruszonym obowiązku płatności ceny kupna – chyba, że nie ponosi on odpowiedzialności za odmowę, opóźnienie lub inne błędy rzeczowe odbioru. Przedsiębiorcy ponoszą odpowiedzialność cywilną w przypadku odbioru w zakładzie, bez względu na odpowiedzialność za naruszenie prawa. Jeżeli jest kilku kupujących, to odpowiadają oni jako dłużnik solidarny za zgodny z przepisami odbiór towaru i płatność ceny kupna. Świadczymy na rzecz każdego z nich ze skutkiem wobec wszystkich. Wszyscy kupujący upoważniają się nawzajem do przyjmowania naszych wiążących prawnie oświadczeń we wszystkich sprawach dotyczących sprzedaży. Dopóki kupujący zalega ze zobowiązaniami, nasz obowiązek dostawy jest zawieszony.

III. Czas dostawy

1.    Niezależnie od wszelkich starań dotrzymania terminów dostaw, potwierdzenia terminów są niewiążące.

2.    Jeżeli dostawa opóźnia się, to kupujący może pisemnie wyznaczyć adekwatny termin dodatkowy. Po upływie terminu dodatkowego kupujący jest uprawniony do pisemnego oświadczenia o wycofaniu się z umowy (§ 323 BGB). Wyklucza się inne roszczenia, o ile jest to prawnie uzasadnione. O ile okoliczności, za które nie odpowiadamy utrudniają nam lub opóźniają wykonanie przyjętych zleceń, jesteśmy uprawnieni do przesunięcia dostawy lub pozostałej dostawy o czas trwania przeszkody. Jeżeli  nie jest możliwa dostawa lub pozostałość dostawy zgodnie z § 275 BGB, to zgodnie z § 326 BGB odpada roszczenie świadczenia wzajemnego i jesteśmy w takim przypadku uprawnieni do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy. Zastrzega się zastosowanie § 326 ustęp 2 do 5 BGB. Nie odpowiadamy za powody wymienione w rozdziale IV.

3.    Aktualnie obowiązujące godziny przeładunków i zamówień podawane są za pomocą okólników. Załadunek pojazdów odbywa się w godzinach przeładunku według kolejności przyjazdu pojazdów. Za ewentualny czas oczekiwania nie przysługuje rekompensata.

4.    Jeżeli zgłoszone przez kupującego czasy dostaw różnią się od terminów dostaw oferowanych przez sprzedającego, to dzień dostawy przyjmuje się przy odbiorze dostawy za uzgodniony.

IV. Siła wyższa

Jeżeli w wyniku działania siły wyższej w naszym zakładzie lub u jednego z naszych dostawców zajdą przeszkody w wypełnianiu naszych zobowiązań, to czas dostawy wydłuża się odpowiednio. Z siłą wyższą równoważne są np. interwencje władz, przeszkody w transporcie, zakłócenia pracy zakładu, opóźnienia dostaw surowców i materiałów, każda forma protestu pracowników i inne okoliczności (o charakterze politycznym, gospodarczym lub naturalnym) oraz inne wydarzenia zachodzące u nas, u naszych dostawców lub w obcych zakładach, od których zależy nasze utrzymanie ruchu, a których nie możemy uniknąć mimo staranności, którą należy wykazać we własnych sprawach. Jeżeli dostawa jest lub będzie niemożliwa (obiektywnie lub subiektywnie), zwalnia nas to z obowiązku dostawy.

We wszystkich tych przypadkach kupującemu nie przysługuje rekompensata z tytułu szkody ani inne prawa. Kupujący może jednak żądać od nas oświadczenia, czy odstępujemy od umowy, czy też chcemy zrealizować dostawę w adekwatnym terminie. Jeżeli nie odpowiemy na to wezwanie, to kupujący może ze swojej strony odstąpić od umowy.

V. Warunki cenowe i opłata za fracht

1.    Ceny sprzedającego są wolne. W przypadku braku innych pisemnych uzgodnień cenowych obowiązuje podana przez nas do wiadomości cena loko zakład wytwórczy obowiązująca w dniu dostawy, z doliczeniem frachtu i ubezpieczenia oraz obowiązującego ustawowego podatku od towarów i usług. Jeżeli z kupującym uzgodniono odbiór własny i tym samym uiszcza on zaliczkę frachtową, zwracamy mu nasz skalkulowany fracht. Przy ładunkach niepełnych jesteśmy uprawnieni do zwrotu jedynie proporcjonalnej części frachtu. Za dostawy niepełne lub nie wykorzystujące pełnej ładowności użytkowej środka transportu, możemy naliczyć adekwatny narzut. Koszty dokumentów przewozowych i opłat stemplowych, opłat celnych i za odprawę graniczną, dopłaty lokalne i inne koszty specjalne ponosi kupujący.

Jeżeli nasze koszty własne wzrosną między złożeniem przez nas oferty, albo przyjęciem zlecenia przez kupującego a jego realizacją, w szczególności opłaty za klinkier, fracht, energię i płace, to bez względu na ofertę i potwierdzenie zlecenia jesteśmy uprawnieni do odpowiedniego skorygowania naszej ceny sprzedaży.

Nie dotyczy to dostaw do konsumenta, które mają być zrealizowane w ciągu 4 miesięcy od zawarcia umowy poza zobowiązaniami o charakterze ciągłym.

2.    Narzuty za dostawę niepełnych ładunków, trudno przejezdne drogi i place budowy oraz nie natychmiastowy wyładunek po przyjeździe, a także za dostawy poza normalnymi godzinami dostaw lub przy niskich temperaturach zewnętrznych zostaną naliczone odrębnie. Nasze faktury są zasadniczo płatne natychmiast, należy je zapłacić po otrzymaniu bez potrąceń. Wyjątki wymagają pisemnego uzgodnienia.

3.    O ile zostały uzgodnione klauzule handlowe, uważa się za uzgodnione warunki handlowe Incoterms 2000 chyba, że odrębnie uzgodniono pisemnie inaczej.

VI. Rabaty

Przyrzeczone pisemnie rabaty handlowe są uważane za wynagrodzenie za wszelkie nakłady i ryzyko kupującego w interesie zbytu naszych towarów w ramach uczciwej konkurencji, w szczególności za reklamę, fachowe doradztwo oraz adekwatną obsługę klienta, utrzymywanie odpowiedniego magazynu oraz za przestrzeganie warunków sprzedaży i dostaw. Brak wypełnienia jednego z tych świadczeń uprawnia nas do odmowy udzielenia przyrzeczonego rabatu. Rabaty udzielane są tylko za odebrane i opłacone ilości.

VII. Przeniesienie ryzyka

Ryzyko przypadkowej straty i przypadkowego pogorszenia stanu dostarczonego przez nas towaru oraz obciążenia przechodzą na kupującego w przypadku dostawy poza zakład sprzedawcy w momencie, gdy sprzedawca wydał towar firmie spedycyjnej, przewoźnikowi lub innej osobie lub zakładowi wyznaczonemu do przeprowadzenia wysyłki, najpóźniej jednak w chwili przekroczenia granicy między wyjazdem z zakładu a przyległą ulicą lub drogą. Ryzyko przypadkowej straty i przypadkowego pogorszenia stanu dostarczonego towaru oraz obciążenia przechodzą na kupującego w przypadku odbioru w zakładzie w chwili opuszczenia przez towar urządzenia przeładunkowego (np. rura wsypowa, podnośnik). Sprzedawca nie odpowiada za szkody spowodowane przez zanieczyszczone lub nieodpowiednie pojazdy i nośniki ładunków. Spedytorzy i przewoźnicy oraz inne osoby lub zakłady, którym sprzedawca zlecił przeprowadzenie wysyłki nie są powiernikami świadczeń sprzedawcy. W każdym przypadku szkody w wyniku transportu kupujący może żądać od sprzedawcy cesji wszelkich roszczeń rekompensaty przysługującej mu w związku z tym. W odróżnieniu od tych uregulowań, przy zakupie przez konsumenta stosuje się przepisy § 446 BGB.

VIII. Wady i roszczenia z tytułu wad

W przypadku braków ilościowych, wad i błędnych dostaw udzielamy rękojmi zgodnie z poniższymi postanowieniami, o ile ustawowe przepisy nie stanowią inaczej.

1.    Reklamacje w odniesieniu do wagi towaru można zgłaszać jedynie w ciągu 3 dni roboczych, na podstawie dodatkowego urzędowego ważenia. W przypadku towaru luzem wiążąca jest masa stwierdzona w zakładzie, dla towaru opakowanego – bez masy palety i folii transportowej (brutto za netto) – masa wydrukowana na opakowaniu. Towar opakowany nie podlega reklamacji przy odchyłkach do 2% wagi.

2.    Jakość naszych produktów określona jest przez właściwe normy DIN i urzędowe przepisy. Produkty te podlegają zakładowej kontroli jakości; jeżeli ich jakość nadzorowana jest ponadto przez instytucje uprawnione przez państwo, to są one oznakowane odpowiednim znakiem nadzoru jakości.

Cement dostarczony przez sprzedawcę ma zredukowaną zawartość chromianów. Skuteczność tej redukcji chromianów wynosi jednak najwyżej 2 miesiące dla cementu luzem i 6 miesięcy dla cementu workowanego. Czas ten liczy się od daty produkcji (daty workowania) dla cementu workowanego lub daty przeładunku z silosu dla cementu luzem – pod warunkiem, że towar jest przechowywany przez kupującego właściwie i w stanie suchym.

3.    Dostawy wadliwe lub niewłaściwe należy niezwłocznie po ich stwierdzeniu zgłosić sprzedawcy na piśmie, z podaniem nazwy towaru, rodzaju i zakresu wady, numeru dowodu dostawy, rodzaju transportu i miejsca składowania. Kupujący przedstawia dowody zgodnego z przepisami obchodzenia się z towarem i przerobu.

Reklamowany towar nie może być przerabiany.

4.    Właściwości cementu i elementów lub budowli, w których ten cement jest zawarty zależne są nie tylko od jakości dostarczonego cementu, lecz także od wpływu innych czynników, np. od przerobu i warunków zewnętrznych (np. temperatury). Dlatego też na podstawie właściwości cementu i elementów lub budowli, w których ten cement jest zawarty nie można wyciągnąć jednoznacznych wniosków odnośnie do właściwości dostarczonego towaru w chwili przeniesienia ryzyka. Dlatego też, dla zachowania ewentualnych roszczeń gwarancyjnych konieczne jest, by kupujący lub jego odbiorca pobrał próbę z każdej dostawy towaru od sprzedawcy niezwłocznie po przybyciu pojazdu z dostawą, w obecności neutralnej osoby. Próbę należy poddać badaniom zgodnie z wiążącymi normami technicznymi i w razie zgłoszenia wad udostępnić sprzedawcy wyniki tych badań.

Próby należy pobierać według następujących wytycznych:

4.1.  Kupujący lub jego odbiorca pobiera próbę z każdej dostawy. W przypadku większych dostaw pobiera się odrębną próbę przeciętnią co 250 t.

4.2.  Próba musi obejmować w każdym razie co najmniej 5 kg. W przypadku towaru luzem musi ona być pobrana z górnego otworu do napełniania pojazdu. W przypadku towaru w opakowaniu próba musi się składać z próbek cząstkowych po 1 – 2 kg, z których po starannym wymieszaniu powstaje próba przeciętna o wielkości ok. 5 kg; próby cząstkowe muszą być pobrane ze środka wypełnienia worka, co najmniej z 5 worków, które do momentu pobrania nie były uszkodzone.

4.3.  Próby należy natychmiast umieścić w szczelnych pojemnikach i oznakować je jednoznacznie, podając następujące dane: dzień i czas dostawy, dokładne określenie rodzaju towaru, dzień i czas pobrania próby, miejsce i rodzaj składowania oraz numer dowodu dostawy.

4.4.  Na żądanie kupujący jest zobowiązany do przekazania nam wystarczającej części (co najmniej 2 kg) wymienionych prób do naszej własnej kontroli.

4.5.  W przypadkach spornych dotyczących jakości próby pobranej zgodnie z punktami 4.1 – 4.4 decyduje jednostka kontroli nadzoru zewnętrznego, w pozostałych przypadkach jednostka kontrolna uznana w zakresie nadzoru budowlanego przez Instytut Techniki Budowlanej.

4.6.  Próby towaru, odnośnie do których nie przestrzegano podanych uprzednio postanowień nie mogą być uznane, gdyż nie można wykluczyć, że po przeniesieniu ryzyka uległy zmianie techniczne właściwości towaru, np. przez zanieczyszczenie, wymieszanie, nieodpowiednie lub zbyt długie składowanie, nieodpowiednie lub niewłaściwe przerabianie.

4.7.  Jeżeli taka próba towaru nie jest dostępna, to przy ocenie dostarczonego towaru należy przyjąć wyniki stwierdzone przez nadzór lub kontrolę jakości.

4.8.  Jeżeli wykorzystano inne środki dowodowe, to dodatkowe koszty obciążają kupującego, także w przypadku usprawiedliwionej reklamacji.

5.    Jeżeli chodzi o zakup artykułów konsumpcyjnych, to w terminie określonym w § 476 kodeksu cywilnego jesteśmy zobowiązani udowodnić, że w czasie ponoszenia przez nas ryzyka towar jeszcze nie był wadliwy – chyba, że przypuszczenie to nie jest zgodne z rodzajem towaru lub wady, co musi udowodnić sprzedawca.

6.    Kupujący może z tytułu wady żądać działania naprawczego. Jeżeli kupujący jest przedsiębiorcą, to działanie naprawcze wykonujemy wyłącznie w formie dostawy towaru wolnego od wad. Jeśli działanie naprawcze zakończy się niepowodzeniem, to kupujący ma wybór: zmniejszenia ceny zakupu lub odstąpienia od umowy. Jeżeli po nieudanym działaniu naprawczym kupujący odstąpi od umowy lub zadeklaruje zmniejszenie ceny kupna, to oprócz tego nie przysługuje mu żadna rekompensata z tytułu wady. Zakres naszej odpowiedzialności jest jednak w każdym przypadku ograniczony do kwoty 1 mln euro – chyba, że przy pewnych zamierzeniach pisemnie osobno uzgodniono wyższą granicę odpowiedzialności cywilnej – o ile naruszenie umowy, za które odpowiadamy nie zasadza się na umyślności lub rażącej lekkomyślności. Nie przejmujemy ani nie przyrzekamy szczególnej gwarancji, z której wynikałyby prawa wykraczające poza przytoczone warunki (paragrafy 443, 447 BGB). Jeżeli kupujący jest przedsiębiorcą, a w szczególności prowadzi handel, to nie sprzedaje on towarów konsumpcyjnych; wobec tego wykluczony jest § 478 BGB. Jeżeli sprzedający wyraził pisemną zgodę na sprzedaż artykułów konsumpcyjnych, to kupujący rezygnuje z praw wynikających z § 478 BGB, o ile udzielono mu rabatu w wysokości co najmniej 5% zgodnie z rozdziałem VI.

7.    Wykluczone są pozostałe roszczenia odszkodowawcze kupującego wobec nas, rzeczników wykonujących lub wypełniających nasze świadczenia, niezależnie od powodu prawnego, w szczególności z powodu naruszenia zobowiązań wynikających z umowy, zawinienia z powodu negocjacji umownych i z odpowiedzialności pozaumownej, o ile szkoda nie wynika z umyślnego lub rażąco lekkomyślnego naruszenia obowiązków przez nas, naszego ustawowego przedstawiciela lub rzecznika wykonującego nasze świadczenia albo z naruszenia zobowiązania istotnego dla przeprowadzenia umowy, albo z umyślnego przemilczenia przez nas wady, albo z naruszenia życia, ciała lub zdrowia. Oprócz tego sprzedawca odpowiada także przy zwyczajnej lekkomyślności za szkody z naruszeniem życia, ciała lub zdrowia oraz za szkody z naruszenia istotnego obowiązku umownego, przy czym w tym przypadku odpowiedzialność ogranicza się do wyrównania przewidywalnej typowej szkody.

Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie są stosowane, jeżeli sprzedawca podstępnie przemilcza wadę lub przejął gwarancję za właściwości towaru oraz w przypadku roszczeń kupującego z ustawy o odpowiedzialności za produkt.

8.    Okres przedawnienia roszczeń wyrównania wad i rekompensaty za szkody dla towarów dostarczonych przez sprzedawcę wynosi 5 lat od dostarczenia towaru kupującemu. O ile kupujący ze swojej strony bez odchyłek zastosował ze swoim odbiorcą dla budowli, którą ten wznosił „Warunki umowne wykonania świadczeń budowlanych” (VOB/B) w wersji obowiązującej w momencie zawarcia umowy i w związku z tym skutecznie uzgodnił termin przedawnienia zgodny z §13 ust. 4 VOB/B, to termin ten obowiązuje w tym przypadku także wobec sprzedawcy, o ile jest to dopuszczalne. Warunkiem w obu przypadkach jest, by towar dostarczony przez sprzedawcę został przerobiony w budowli zgodnie z przyjętym zastosowaniem, kupujący zgodnie z celem przeznaczenia wybrał właściwy towar, kupujący przestrzegał warunki sprzedawcy dotyczące celu przeznaczenia, składowania i przerobu (w szczególności temperatury i czasu przerobu), zaś towar spowodował wadliwość budowli. Warunkiem jest szczególnie, by kupujący zgodnie z ogólnymi zasadami techniki przerobił cement dostarczony w workach na paletach w terminie 6 miesięcy od daty workowania, a cement dostarczony przez sprzedawcę luzem i składowany przez kupującego lub odbiorcę w silosie w terminie 2 miesięcy przy właściwym, suchym składowaniu. Jeżeli kupujący zmienił dostarczony towar przez dodatki lub w inny sposób, nie można dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi – chyba, że kupujący udowodni, iż zmiana składu towaru nie wywołała wady. Odpowiedzialność za wady nie istnieje, jeżeli towar nie był zgodnie z przepisami składowany i przerabiany w podanym przez sprzedawcę lub technicznie uwarunkowanym okresie. Reklamowany towar nie może być dalej przerabiany.

IX. Warunki płatności

1.    Nasze rachunki są zasadniczo płatne w dniu wystawienia; termin płatności jest podany na fakturze, płatność następuje bez potrąceń. Skonto według stawek obowiązujących w dniu dostawy przyznawane jest jedynie po uprzednim pisemnym uzgodnieniu i wyłącznie wówczas, gdy wszystkie starsze rachunki są zapłacone. Nie udziela się skonto na udział frachtu zawarty w cenie franco; kwota uprawniająca do skonta jest podawana na naszych fakturach.

Przeniesione prawa zabezpieczenia i świadczenia wykonawcze ze strony kupującego nie naruszają obowiązku płatności naszych roszczeń. Nie jesteśmy także zobowiązani do zaspokajania naszych roszczeń z góry z praw zabezpieczenia i świadczeń wykonawczych, zanim zażądamy spełnienia naszych roszczeń przez kupującego. Jeżeli uzgodniono polecenie zapłaty lub obciążenie konta, to kupujący jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego pokrycia konta bankowego i udzielenia zgody na obciążenie konta.

2.    W razie przekroczenia uzgodnionego terminu zapłaty następuje natychmiast zwłoka. W takim przypadku jesteśmy uprawnieni do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości pięciu punktów procentowych (w przypadku przedsiębiorstw ośmiu punktów procentowych) ponad podstawową stopę procentową. Poza tym wszelkie nasze roszczenia staną się natychmiast płatne bez względu na ewentualnie przyznane odroczenia. Jesteśmy także uprawnieni do odmowy wypełnienia całości lub reszty umowy i zażądania odszkodowania za niewypełnienie umowy.

3.    Czeki i obciążenia konta uznawane są za płatności dopiero po ich realizacji i zapisaniu na naszym koncie bankowym. Pozostałe koszty obciążają kupującego. W płatnościach przelewem bankowym płatność jest uznawana za dokonaną w momencie zapisania na naszym koncie bankowym.

4.    Kupujący może przytaczać roszczenia, wierzytelności, zarzuty oraz zaliczenia wszelkiego rodzaju wzajemnych roszczeń, wierzytelności i praw i przeciwstawiać roszczeniom sprzedającego i przysługują mu one tylko wówczas, o ile są one pisemnie uznane lub prawomocnie stwierdzone. Nie zezwala mu się na wykonywanie prawa zastawu na rzeczy z wcześniejszych lub innych transakcji do bieżących kontaktów biznesowych.

5.    W każdej chwili możemy żądać od kupującego zabezpieczenia naszych żądań i zaliczenia wzajemnych roszczeń. W razie odrzucenia wymaganych zabezpieczeń możemy wycofać się z umowy. Jesteśmy uprawnieni do zaliczenia wszelkiego rodzaju wzajemnych roszczeń wobec wszystkich roszczeń przysługującym kupującemu wobec nas i przedsiębiorstw zespolonych z nami w rozumieniu § 15 Ustawy o akcjach. Obowiązuje to także w przypadku różnych terminów płatności roszczeń. Zespolonymi przedsiębiorstwami naszej grupy przedsiębiorstw są Spenner Zement GmbH & Co. KG w Erwitte oraz Herkules Transportbeton GmbH & Co. KG w Essen.

6.    Jeżeli kupujący zalega z wypełnianiem zobowiązań wobec nas lub nastąpi zwłoka płatności jednego roszczenia, jeśli wstrzyma on płatności, jest nadmiernie zadłużony, wobec jego majątku otwarto postępowanie ugodowe lub postępowanie o niewypłacalności albo oddalono takie postępowanie ze względu na brak masy, jeżeli nastąpi istotne pogorszenie sytuacji majątkowej klienta, przez co zagrożone są nasze roszczenia lub roszczenia przedsiębiorstw zespolonych z nami w rozumieniu § 15 Ustawy o akcjach i wymienionych konkretnie powyżej w punkcie 5 – wobec kupującego, jeśli ujawnione zostaną okoliczności podające w wątpliwość zdolność kredytową i wypłacalność kupującego, w szczególności jeśli nasz ubezpieczyciel kredytowy wymówi lub odmówi poręczenia dla kupującego, jeśli kupujący nadmieni, że nie spełni w terminie zobowiązań płatniczych, sprzedawca pozna okoliczności stawiające pod znakiem zapytania jego rzetelność ekonomiczną i rzetelność spełniania roszczeń płatniczych, kupujący podaje nieprawdziwe lub niepełne informacje o swojej sytuacji majątkowej podczas negocjacji lub realizacji umów, albo kupujący rozliczał się z nami lub jednym z przedsiębiorstw zespolonych z nami w rozumieniu § 15 Ustawy o akcjach (patrz powyżej w punkcie 5) bezpodstawnie, przy pomocy nieprawomocnych roszczeń, jesteśmy uprawnieni do odmowy świadczeń, do uzależnienia dalszych dostaw od przedpłat lub poręczeń majątkowych i/lub zgodnie z postanowieniami ustawy zażądać odszkodowania za niewypełnienie umowy i/lub odstąpić od umowy. Jeżeli kupujący zwleka z płatnością roszczenia lub nastąpi zwłoka, jesteśmy uprawnieni do odwołania przyznanych mu rabatów i innych ulg. Wykluczone są roszczenia odszkodowania ze strony kupującego.

Poza tym możemy zabronić dalszej sprzedaży towaru lub jego przerabiania, dopóki nie nastąpi płatność; możemy zażądać zwrotu lub przeniesienia pośredniego posiadania dostarczonego towaru na koszt kupującego i odwołać polecenie zapłaty (w.w. punkt 1). W takich przypadkach kupujący upoważnia nas lub naszych pełnomocników do wejścia na teren jego zakładu, aby odebrać dostarczony towar.

7.    Jeżeli kupujący jest przedsiębiorcą a jego zdolność spełnienia żądań nie jest wystarczająca, aby spłacić wszystkie nasze żądania, to wyznaczymy – także na bieżących rachunkach – na jakie zobowiązanie dane świadczenie zostanie zaliczone, przy czym wśród wielu płatnych zobowiązań zostanie zapłacone to, które oferuje nam mniejsze zabezpieczenie, wśród wielości zobowiązań o jednakowym zabezpieczeniu starsze, zaś przy jednakowym wieku zostanie w odpowiednim stosunku obsłużone każde zobowiązanie.

X.   Zastrzeżenie własności i cesja zabezpieczająca (prawa zabezpieczenia wierzytelności)

1.    Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do chwili pełnego zaspokojenia naszych roszczeń z ceny kupna łącznie z wszelkimi roszczeniami dodatkowymi (np. odsetki). Jeżeli kupujący jest przedsiębiorcą, to dostarczony towar pozostaje naszą własnością do pełnego zaspokojenia wszelkich roszczeń, jakie mamy wobec kupującego. Kupującemu nie wolno zastawiać naszego towaru ani przewłaszczać go w celu zabezpieczenia. Jednak w normalnych stosunkach handlowych wolno mu go sprzedawać lub przerabiać, chyba, że już z góry skutecznie odstąpił roszczenia wobec partnera umowy stronie trzeciej lub uzgodnił z partnerem umowy zakaz cesji.

2.    Ewentualne przerobienie naszego towaru przez kupującego na nowe mienie ruchome ma miejsce na nasze zlecenie ze skutkiem dla nas, przy czym dla nas nie wynikają stąd żadne zobowiązania. Już teraz przyznajemy kupującemu współwłasność nowego mienia w stosunku wartości nowego mienia do wartości naszego towaru (por. poniżej, punkt 9). Na wypadek, gdy kupujący na skutek połączenia, zmieszania lub wymieszania naszych towarów z innym mieniem ruchomym – przez co powstanie jednolita nowa rzecz – nabędzie własność lub współwłasność tej rzeczy, to dla zabezpieczenia realizacji winności wymienionych w punkcie 1 już teraz przenosi na nas to prawo własności w stosunku wartości naszego towaru (por. punkt 9) do wartości tych innych rzeczy; nasza współwłasność będzie kontynuowana do całkowitego spełnienia naszych roszczeń wg powyższego punktu 1. W przypadku odsprzedaży naszego towaru lub wytworzonej z niego rzeczy kupujący jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia swoich odbiorców o naszym prawie własności.

3.    W celu zabezpieczenia spełnienia naszych żądań zgodnie z powyższym punktem 1 kupujący ceduje na nas już teraz wszelkie, także powstające w przyszłości roszczenia w związku z odsprzedażą, przerobem lub zastosowaniem naszych towarów z wszelkimi prawami ubocznymi, w wysokości wartości naszego towaru (por. punkt 9) w randze przed pozostałą częścią swoich roszczeń.

4.    W przypadku, kiedy kupujący sprzeda nasz towar wraz z innymi towarami nie należącymi do nas, lub nowe mienie wytworzone z naszego towaru, albo połączy lub wymiesza nasz towar z cudzą posesją lub cudzym mieniem ruchomym i nabędzie za to roszczenie pokrywające także jego pozostałe świadczenia, ceduje on na nas już teraz to roszczenie ze wszystkimi prawami ubocznymi w celu zabezpieczenia zaspokojenia naszych roszczeń zgodnie z punktem 1 powyżej, w wysokości wartości naszego towaru zgodnie z punktem 9 w randze przed pozostałą częścią swoich roszczeń.

To samo w takim samym zakresie dotyczy, z powodu i w wysokości naszych wszystkich otwartych roszczeń, jego ewentualnych praw przyznania zabezpieczeń zgodnie z §§ 648, 648a BGB z powodu przerabiania naszych towarów. Niniejszym przyjmujemy oświadczenia kupującego o cesji.

Na nasze żądanie kupujący jest zobowiązany szczegółowo udowodnić te roszczenia i podać dokonaną cesję do wiadomości następnym nabywcom wraz z wezwaniem do płatności na naszą korzyść do wysokości roszczeń zgodnie z powyższym punktem 1. Jesteśmy także sami uprawnieni do zawiadomienia następnych nabywców o cesji i egzekucji roszczenia. Jednak nie będziemy korzystać z tych uprawnień zgodnie ze zdaniami 4 i 5 niniejszego punktu i dokonywać egzekucji roszczeń, o ile kupujący zgodnie z przepisami będzie realizował swe zobowiązania płatnicze.

5.    W przypadku, kiedy kupujący wyegzekwuje scedowane na nas części roszczeń, już teraz ceduje on na nas swoją odpowiednią resztę roszczenia w wysokości tych części roszczeń priorytetowo wobec ewentualnej pozostałej dalszej kwoty resztkowej. Nasze prawo do wydania wyegzekwowanych kwot pozostaje nienaruszone.

6.    Kupujący nie jest uprawniony ani do cedowania swych roszczeń wobec dalszych nabywców w wysokości wartości naszego towaru (por. punkt 9) ani do ich zastawiania, ani do uzgadniania z dalszymi nabywcami zakazu cesji.

7.    Kupujący jest zobowiązany do nieodpłatnego przechowywania z kupiecką starannością wszelkiego mienia będącego naszą własnością lub współwłasnością. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia nas o zajęciu mienia lub każdym innym ograniczeniu naszych praw przez osoby trzecie oraz o utracie mienia, a także o zmianie firmy lub siedziby firmy. Jest on zobowiązany do przekazania nam wszelkich dokumentów niezbędnych do interwencji o raz do poniesienia obciążających nas kosztów interwencji, o ile nie mogą one być ściągnięte od osób trzecich.

8.    Przy bieżących rachunkach nasze zabezpieczenia uważane są za zabezpieczenie spełnienia naszych roszczeń salda.

9.    „Wartość naszego towaru” w rozumieniu niniejszego rozdziału X odpowiada kwocie ceny kupna brutto podanej w naszym rachunku z narzutem 20%.

10.  Na żądanie kupującego zwolnimy wszystkie przysługujące nam zabezpieczenia, jeżeli ich wartość przekroczy roszczenie o 20%.

XI. Miejsce świadczenia zobowiązania – właściwy sąd – klauzula nieważności

1.    Miejscem świadczenia zobowiązania dla dostaw jest miejsce przeniesienia ryzyka (VII).

Miejscem świadczenia zobowiązania dla wszelkich pozostałych praw i obowiązków jest Berlin. Do stosunku umowy stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec.

2.    Właściwym sądem dla wszelkich roszczeń wynikających ze stosunku umowy oraz sporów prawnych z kupcami, osobami prawnymi prawa publicznego lub wyodrębnionym mieniem publiczno-prawnym łącznie z postępowaniem dotyczącym czeków i dokumentów jest sąd powszechny w Berlinie, właściwy dla siedziby sprzedającego.

Sąd ten jest właściwy także wówczas, gdy jedna ze stron po zawarciu umowy przeniesie swoje miejsce zamieszkania lub pobytu poza Republikę Federalną Niemiec lub jeśli jego miejsce zamieszkania lub stałego pobytu nie jest znane w momencie wnoszenia pozwu oraz w przypadku umów z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, gdy roszczeń dochodzi się drogą sądowego postępowania upominawczego (§§ 668 i następne kodeksu postępowania cywilnego (ZPO)). W ostatnim wymienionym przypadku właściwym miejscowo sądem powszechnym jest Sąd Rejonowy Berlin-Wedding.

3.    Jeżeli poszczególne postanowienie tych warunków sprzedaży i dostaw z jakichkolwiek powodów jest częściowo lub w całości nieskuteczne prawnie lub niewykonalne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.

To samo dotyczy luki w uregulowaniach umowy. W miejsce postanowień nieskutecznych lub niewykonalnych lub w celu wypełnienia luki należy wprowadzić odpowiednie uregulowanie, które w miarę możliwości prawnych najlepiej odzwierciedla wolę kupującego i sprzedawcy lub ich przypuszczalną wolę, gdyby uwzględnili ten punkt przy zawarciu umowy lub później.